Przejdź do treści strony WCAG

Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – przepustu pod zjazdem indywidualnym

Olesno, dnia 30 września 2016 r.

OŚR.6341.2.20.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 28 września 2016 r. „DYNAMIK FILTR” Nocoń i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dojazdowej 1, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1705 w m. Warłów na działkę nr 42 a.m. 52 obręb Warłów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.