Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Powiatu Oleskiego.

Strona archiwalna

 

Zestawienie ofert : PDFzestawienie złozonych ofert.pdf (428,17KB)

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2016/S 192-346080

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Oleski
ul. Pieloka 21
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowe w Oleśnie
Osoba do kontaktów: Rafał Halski
46-300 Olesno
Polska
Tel.: +48 343597835
E-mail: 
Faks: +48 343597845

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.powiatoleski.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Powiatu Oleskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: powiat oleski.
Kod NUTS 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne.
1) Powiat Oleski oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Na zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Powiatu Oleskiego. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.2 do SIWZ).
2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 8 508 930,67 kWh.
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (zał. nr 4.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
— Gminy Gorzów Śląski
— Gminy Praszka
— Gminy Radłów
— Gminy Rudniki
jak również ich jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
2. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2017 r. do 31.12.2018 r. wynosi 8 508 930,67 kWh.
2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 2 do projektu umowy (zał. nr 4.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
— Gminy Gorzów Śląski
— Gminy Praszka
— Gminy Radłów
— Gminy Rudniki
jak również ich jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2017. Zakończenie 31.12.2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 38 000 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100).
1) Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
1) w pieniądzu, przelewem na konto 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 Bank PKO BP SA Oddział 1 w Opolu z adnotacją „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Powiatu Oleskiego” . Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 9.11.2016 r. do godz. 12:45 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158 ze zm);
2) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
3) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) Zamawiającego zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 2 niniejszego działu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
10) Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Ceny i stawki opłat
1. Strony ustalają cenę za energię elektryczną w zł/1 kWh dla obiektów Zamawiającego, wymienionych
w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy:
a) w okresie od _________ do _________ w wysokości:
netto ___________ oraz podatek od towarów i usług VAT 23 %,
2. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia
z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2018 r.
3. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) określona w ust. 1 będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Cena brutto ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT o wartość wynikającą z tych zmian.
4. Cena jednostkowa, o której mowa w ust. 1, obejmują wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz należności wynikające z obowiązujących przepisów z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi, jeżeli strona Umowy, która wnioskuje o tę zmianę w przedstawionej kalkulacji kosztów wykonania zadania wykaże wpływ zmian o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp na koszty wykonania zadania. Zmiana wysokości wynagrodzenia o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp nastąpi w formie aneksu do Umowy sprzedaży energii elektrycznej, który obowiązywał będzie od dnia wejścia w życie przepisów, na podstawie których dokonane zostaną zmiany o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy Pzp.
§ 6
Rozliczenia
1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na podstawie wskazań układu/układów pomiarowo – rozliczeniowego/rozliczeniowych udostępnionych przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT.
2. Faktury będą obejmować wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście pobraną energię w danym okresie rozliczeniowym, ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego lub danych pomiarowo – rozliczeniowych, udostępnianych Wykonawcy przez OSD.
3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków finansowych należnych za energię elektryczną na podstawie ilości energii elektrycznej stanowiącej średnią liczbę jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.
4. Podstawą do wyliczenia wielkości korekty faktury jest:
A. wielkość błędu odczytu lub wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego
B. jeżeli określenie wielkości błędu, o którym mowa w lit. A, nie jest możliwe, podstawę do wyliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby (obliczaną na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wykazanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, podzieloną przez liczbę dni tego okresu rozliczeniowego), pomnożoną przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury.
5. Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego, podstawą wyliczenia wielkości korekty jest wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego.
6. W wyliczaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru tej energii.
7. Jeżeli błędy wskazane w ust. 3 spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za dostarczoną energię elektryczną Wykonawca jest obowiązany dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń wskazanych w fakturze korygującej podlega zaliczeniu na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym, chyba że Zamawiający zażąda jej zwrotu. W przypadku powstania niedopłaty zostanie wystawiona faktura VAT.
8. Wykonawca winien dokonać również korekty faktur wystawionych z zastosowaniem cen innych niż ceny wymienione w § 5 ust. 1.
9. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Ponadto, w przypadku gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie przekraczającym termin umowny ( koniec okresu rozliczeniowego stosowanego przez OSD) o 30 dni, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.
§ 7
Płatności
1. Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi.
3. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z mylnymi operacjami bankowymi.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Wykonawca posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem.
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:
wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 4 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 4 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający żąda złożenia:
1. oświadczenia w formie jednolitego dokumentu stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw energii w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. zgodnie z załącznikiem na 6 do SIWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 4 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
RIZ.272.19.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.11.2016 - 12:45
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.11.2016 - 13:00

Miejscowość:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, gabinet wicestarosty.

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2018 r.
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: 
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: 
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.9.2016
 

Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienia.pdf (406,06KB)
 

Załączniki:

PDFSIWZ.pdf (481,50KB)
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ.pdf (947,59KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc (55,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w formie JEDZ.docx (54,31KB)
PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej.pdf (241,16KB)
PDFZałącznik nr 4.1 do SIWZ - Załącznik nr 1 do projektu umowy.pdf (665,61KB)
PDFZałącznik nr 4.2 do SIWZ - Pełnomocnictwo.pdf (955,26KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc (39,50KB)
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia.doc (35,00KB)