Przejdź do treści strony WCAG

Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

                                                                                    Olesno, dnia 11 października 2016 r.

OŚR.6341.1.11.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 27 września 2016 r.  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego stawu rybnego na działkach nr: 163/36 i 164/38 a. m. 2 obręb Boroszów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.