Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce

Strona archiwalna

 

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychnie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski, krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 343 597 833, e-mail , faks 343 597 845. 
Adres strony internetowej (URL): www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) bip.powiatoleski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia bip.powiatoleski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak 

Inny sposób: 

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Przetarg remont Dobrodzień i Praszka”, z dopiskiem: Nie otwierać przed 02.1.2016 r. godz. 13:00

Adres: 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.

Numer referencyjny: RIZ.272.20.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 – remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46 – 380 Dobrodzień Zadanie 2 – remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 – 320 Praszka. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:45310000-3, 45330000-9

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 23/12/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania w/w warunku. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania w/w warunku. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Warunek uważa się za spełniony jeśli: -wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia, polegających na wykonaniu robót remontowych obiekcie o kubaturze powyżej 1000 m3, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych kolejno w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz oświadczy, że spełnia warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz robót budowlanych, 2.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Kosztorys ofertowy, 3.Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium 
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Zadania nr 1 w wysokości 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr). 2.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu na konto zamawiającego: 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. 2015, poz. 1240 z późn. zm.).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Skrócenie terminu wykonania

20

Gwarancja

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: 1.Zmiana stawki podatku VAT, W trakcie trwania umowy zmieniła się stawka podatku VAT, której nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy. 2.Zmiany terminu wykonania (realizacji) umowy: Wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia postępowania w wyniku którego zawarto umowę, lub Wykonanie umowy w pierwotnym okresie byłoby dla Zamawiającego niekorzystne lub niezasadne, lub 3.Wynikające z wystąpienia siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, epidemie, strajki, zarządzenia władz, długotrwałe i katastrofalne warunki pogodowe. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być udowodniony dokumentem pochodzącym od właściwego organu administracji publicznej, IMGW. 4.Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: 1)Poprzez konieczność dokonania istotnego odstępstwa od dokumentacji projektowej; zmiana wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, lub 2)Poprzez wprowadzenie nieistotnych odstępstw od dokumentacji projektowej; ich wprowadzenie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 02/11/2016, godzina: 12:45, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46 – 380 Dobrodzień

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 – remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46 – 380 Dobrodzień Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

skrócenie terminu wykonania zamówienia

20

gwarancja

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Część nr: 2    Nazwa: Remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 – 320 Praszka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 2 – remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 – 320 Praszka. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 23/12/2016
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

skrócenie terminu wykonania zamówienia

20

gwarancja

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 

Załączniki:

PDFOświadczenie grupa kapitałowa.pdf (157,49KB)
PDFPrzedmiar Praszka.pdf (142,94KB)
PDFSchemat pomieszczeń Dobrodzień.pdf (602,50KB)
PDFSchemat pomieszczeń Praszka - sala nr 17.pdf (407,77KB)
PDFSIWZ.pdf (323,72KB)
DOCXZał nr 1 - Formularz oferty przetargowej.docx (61,67KB)
PDFZał. nr 2.pdf (183,39KB)
PDFZał. nr 3.pdf (197,71KB)
PDFzs dobrodzień-remont sal-przedmiar.pdf (272,71KB)