Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Strona archiwalna

 

ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego

 

 1. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Oleskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. Rodzaj zadania

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanego w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki.

 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się      z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadań

Na realizację zadania przeznacza się kwotę:

60 725,88 zł brutto – słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 88/100 groszy.

 1. Zasady przyznania dotacji

Zasady przyznania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).
 1. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31.12.2017 r,

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa na wykonanie zadania publicznego,

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do:

 1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, wg. harmonogramu:

 - w poniedziałki, wtorki, środy i piątki – w godz. od 11.00 do 15.00,

 - w czwartki – w godz. od 13.00 do 17.00,

 1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
 2. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania,
 3. wykonania zadania swoimi siłami, bez korzystania z usług podwykonawców.
 1. Terminy i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 14 listopada 2016 roku, do godz. 14.00

 1. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
 2. W przypadku przesłania oferty wraz z załącznikami pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 4. Oferty wraz załącznikami winny być złożone w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy wpisać nazwę organizacji oraz nazwę zadania: „Konkurs ofert: REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W 2017 R.”
 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. aktualny statut organizacji,
 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 4. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
 5. dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w pkt 4,
 6. pisemne zobowiązania (wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia):
 1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
 2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.
 1. oświadczenia, że podmiot składający ofertę nie jest wykluczony z ubiegania się o powierzenie realizacji zadania ze względów, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych.

Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 2. Oferta, która nie będzie spełniała formalno – prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Oferty spełniające wymogi formalne opiniuje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Oleśnie. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół zawierający:
 1. informację o liczbie zgłoszonych ofert,
 2. nazwę zadania publicznego,
 3. nazwy oferentów,
 4. uzasadnienie wyboru podmiotu lub uzasadnienie odmowy,
 5. wysokość przyznanych środków publicznych.
 1. Skład komisji konkursowej oraz zasady jej pracy określają uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie.
 2. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.)
 2. proponowaną jakość wykonania zadania,
 3. ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,
 4. dotychczasowe doświadczenie organizacji.

Stopień w jakim oferta odpowiada ustalonym kryteriom oceniany będzie punktowo. Punkty przyznawane będą za:

a) Doświadczenie organizacji w realizacji zadań związanych z poradami prawnymi

2 – letnie doświadczenie 1 pkt, za każdy dodatkowy rok 1 pkt. Maksymalnie 5 pkt.

 

b) Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób udzielający porad prawnych

1 pkt – za każdą osobę będącą adwokatem, radcą prawnym bądź doradcą podatkowym – maksymalnie 5 pkt,

0,5 pkt. – za każdą osobę o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – maksymalnie 2 pkt.

Dodatkowy punkt przyznany za umowę lub promesę zawartą z doradcą podatkowym.

 

c) Wkład własny

1 pkt za każdą dodatkową godzinę udzielania porad prawnych w tygodniu – maksymalnie 5 pkt.

d) Forma promocji zadania

Zastosowanie form promocji – 1 pkt

e) Potwierdzenie doświadczenia w udzielania porad prawnych na podst. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

1 pkt

 1. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu w Oleśnie.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Oleskiego – www.powiatoleski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Załączniki:

PDFUchwała Zarządu Powiatu w Olesnie.pdf (533,54KB)
RTFwzór oferty.RTF (317,56KB)
PDFzałącznik nr 1.pdf (59,30KB)
PDFzałącznik nr 2.pdf (58,23KB)