Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Poszukujemy rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poszukuje osób, które są gotowe zostać rodziną zastępczą. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.


Kandydaci na rodziców zastępczych, po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem spełniania w/w warunków kierowani są na szkolenie, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny. Stworzenie rodziny zastępczej może być pierwszym krokiem do stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Rodzina zastępcza może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. Być rodzicem zastępczym to wielkie wyzwanie. Opieka zastępcza to prawdziwa misja i potrzeba, by pomagać dzieciom, które zostały pozbawione domu, a wraz z nim miłości i poczucia bezpieczeństwa, jakie daje prawdziwa rodzina. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Daj dziecku miłość zostań rodziną zastępczą.

 

Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dziecka do swojej rodziny lub osoby, które chcą rozważyć temat rodzicielstwa zastępczego zapraszamy do siedziby

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

ul. M. Konopnickiej 8, tel. 34/ 350 51 27