Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Termomodernizacja budynków publicznych będących własnością Powiatu Oleskiego”.

Strona archiwalna

 

UWAGA.

Zmiana terminu wykonania zamówienia.

Ulega zmianie punkt 4.

Było:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 grudnia 2016 r.

Powinno być:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do dnia 9 grudnia 2016 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Termomodernizacja budynków publicznych będących własnością Powiatu Oleskiego”.

 

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840              REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków publicznych będących własnością Powiatu Oleskiego”. Powiat Oleski zamierza ubiegać się  o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Podziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Planowany termin rozpoczęcia naboru: IV kwartał 2016 r.

 

W zakres projektu termomodernizacji wchodzą następujące obiekty:

 1. budynek warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 – 320 Praszka,
 2. budynek warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46 – 300 Olesno.

Oferent zobowiązany jest do przygotowania studium wykonalności inwestycji dla projektu spełniającego wymogi określone w:

 1. Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,
 2. Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014 – 2020 EFRR,
 3. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR na lata 2014 – 2020.

Studium wykonalności będzie zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne do wypełnienia wszystkich punktów wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych RPO WO 2014 – 2020.

Sporządzone studium wykonalności należy dostarczyć Zamawiającemu w formie:

 • 3 egz. w formie drukowanej – trwale zszyte lub zbindowane,
 • 1 egz. na nośniku danych (płyta CD/DVD) w formacie PDF i MS Word wraz z edytowalnym arkuszem kalkulacyjnym w formacie MS Excel

Wybrany Oferent będzie współpracował z Zamawiającym na etapie przeprowadzanej procedury naboru wniosków m.in. poprzez udzielanie wyjaśnień, nieodpłatną aktualizację studium wykonalności na żądanie Instytucji ogłaszającej nabór.

Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.   

 1. Oferent

Podmiot realizujący zamówienie winien wykazać się posiadaniem  wiedzy i doświadczenia – wykonanie minimum dwóch prac polegających na sporządzeniu studium wykonalności inwestycji tożsamej z niniejszym przedmiotem zapytanie ofertowego, w okresie ostatnich 5 lat.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 grudnia 2016 r.

W przypadku nie ogłoszenia naboru przez IZ RPO WO 2014-2020, termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu.

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 15.11.2016 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej - 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Lidia Zientek (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 359 78 35 wew. 318 oraz e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

 - Rafał Halski (w zakresie procedury) tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

Załączniki:

DOCXZałącznik nr 1 Formularz oferty.docx (161,50KB)
DOCXZał. nr 2 - Wykaz usług.docx (160,89KB)