Przejdź do treści strony WCAG

Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód

Olesno, dnia 25 listopada 2016 r.

 

OŚR.6341.2.26.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku nr WI.2221.26.2016.IS.83 z dnia 15 listopada  2016 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 127 w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, w związku z „Rozbudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 – 20+660,00”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuję jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.