Przejdź do treści strony WCAG

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wody

                                                                                                  Olesno, dnia 01 grudnia 2016 r.

OŚR.6341.1.15.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 22 listopada   2016 r. Gminy Radłów z siedzibą w Radłowie przy ul. Oleskiej 3, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wody – studni wierconej nr 4 znajdującej się na terenie działki nr 825 obręb Biskupice, będącej własnością gminy Radłów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.