Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.

Strona archiwalna

 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES: 

Powiat Oleski, krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46300   Olesno, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 343 597 833, faks 343 597 845, e-mail przetargi@powiatoleski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiatoleski.pl

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

Numer referencyjny: 

RIZ.272.21.2016

2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 7, 46 – 380 Dobrodzień

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

PROCEDURA

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie z wolnej ręki

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/11/2016
2) Szacunkowa wartość zamówienia

Wartość bez VAT96880.32
Waluta PLN
3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
P.J. Oblonk Paweł Oblonk,  ,  Wichrów 56,  46-312,  Wichrów,  kraj/woj. opolskie
4) INFORMACJA O WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY

Cena wybranej wartość umowy 130667.36
Waluta: PLN

5) TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 23.12.2016 r.

UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 4  ustawy Pzp. 

Uzasadnienia wyboru trybu 

Trzy prowadzone poprzednio postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zostały unieważnione. W dwóch przypadkach nie wpłynęły żadne oferty, a w jednym wszystkie złożone oferty znacznie przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym przeprowadzono negocjację z jednym wykonawcą na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Zamawiający nie publikował informacji o zamiarze zawarcia umowy.