Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Grabok

Strona archiwalna

 

                                                                                            Olesno, dnia 13 grudnia 2016 r.

OŚR.6330.1.4.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 15b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Grabok na działce nr 125/103 w miejscowości Myślina, stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 62.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuję jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.