Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Konserwator Zabytków

 

Marek Mansfeld - wykonujący zadania powierzone przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

ul. Pieloka 21
46-300 Olesno


tel. 34/359-78-33,35,37 wew. 591
fax 34/359-78-45

e-mail:

godziny przyjęć interesantów: środa – godz. 8.00 – 15.00

 

Do podstawowych zadań stanowiska należy prowadzenie następujących spraw:
 
 • przygotowywanie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych, ruchomych bądź kolekcji,
 • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub użytkowników zabytków o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku,
 • przyjmowanie od właścicieli lub użytkowników zabytków zawiadomień o przejściu własności zabytku na inną osobę lub oddaniu zabytku nieruchomego w całości lub w części w użytkowanie, najem lub dzierżawę,
 • przyjmowanie zawiadomień od właścicieli zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego,
 • wstrzymywanie wszelkich czynności dotyczących zabytków, podjętych bez zachowania przepisów art. 27 ustawy z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie dóbr kultury,
 • nakazywanie przywrócenia zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu na koszt osoby, która naruszyła przepisy art. 27 ustawy wymienionej w punkcie 5,
 • nakazywanie właścicielom lub użytkownikom zabytków wykonania w określonym terminie robót konserwatorskich,
 • przyjmowanie zawiadomień o objęciu zabytku z posiadanie w drodze spadku, darowizny lub zapisu,
 • uzgadnianie (opiniowanie) projektów budowlanych w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do stref ochrony konserwatorskiej, z wyłączeniem strefy ""A" oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem strefy "A" oraz obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 • wydawanie zaświadczeń w sprawach zabytków wpisanych do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 • przyjmowanie powiadomień o podjęciu prac zabezpieczających oraz drobnych prac remontowych w obiektach zabytkowych,
 • zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury,
 • ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami,
 • podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w wydawanych przepisach,
 • umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów,
 • określanie warunków działalności budowlanej lub zarządzanie usunięcia, uporządkowania lub przebudowy poszczególnych budynków,
 • wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury,
 • ustanowienie społecznego opiekuna zabytków,
 • współdziałanie w zakresie ochrony zabytków architektury kościelnej i sztuki sakralnej.

Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami stanowiska.