Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 9 stycznia 2017 r.

OŚR.6341.2.1.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych i kredowych ze studni zlokalizowanych na terenie Ogrodu Zoologicznego oraz o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Opola Nr OŚR.I.KWS.6210-7D/2007 z dnia 30 marca 2007 r.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.