Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce.

  1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840              REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

  1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8, 46 – 320 Praszka.

Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest w przedmiarze robót – załącznik do niniejszego zapytania.

Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.

Wykonawca powinien zagwarantować wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,  warunkami technicznymi, normami oraz wymogami przy tego typu zamówieniach.

Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.

Zamawiający zastrzega sobie ustalenie ograniczeń czasowych co do godzin wykonywania prac.

Zamawiający wymaga bezwzględnego zachowania porządku na terenie prowadzenia robót, dokładnego zabezpieczenia pozostałych części pomieszczeń przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami

  1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 maja 2017 r.

  1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

  1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 7.02.2017 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl,
  2. faksem na nr: 34 359 78 45,

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej - 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

  1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Rafał Halski tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

 

Załączniki:

PDFPrzedmiar Praszka.pdf (67,90KB)
DOCXZał nr 1 - Formularz ofertowy.docx (60,58KB)

PDFSchemat pomieszczeń Praszka - sala nr 17.pdf (407,77KB)