Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 3 marca 2017 r.

OŚR.6341.1.3.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia,  że postępowanie administracyjne na podstawie wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-706 na działce nr 26 w m. Kolonia Łomnicka, poprzez zarurowanie odcinka rowu  o długości 41,5 m, zostało zakończone.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

            Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                

 


  Olesno, dnia 7 lutego 2017 r.

OŚR.6341.1.2.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego R-706 na działce nr 25 w m. Kolonia Łomnicka, poprzez zarurowanie odcinka rowu o długości 44,5 m.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.