Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie

 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oleśnie                             

ul. Kossaka 5

46-300 Olesno

tel./fax: 34 359 80 26

e-mail:

http://www.winb.opole.pl/olesno.php

Godziny pracy Inspektoratu:

poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 17:00
środa od 7:30 do 15:30
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim: Tomasz Cybiński

Utworzony z dniem 01.01.1999r. Na mocy art. 40 ustawy z dnia 13.10.1998 r. (Dz. U. nr 133, poz. 872) przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
ODTklauzula informacyjna.odt (25,05KB)
DOCzarządzenie w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds.dostępności.doc (23,50KB)

Funkcję Koordynatora ds. dostępności i osoby wspierającej osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Oleśnie pełni Krzysztof Mysiura- tel. kontaktowy 34 359 80 26
 

 

DOCXKomunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim.docx (13,33KB)
DOCXINFORMACJA.docx (14,94KB)
 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w powiecie oleskim

 

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

poszukuje kandydatów na stanowisko

POWIATOWEGO  INSPEKTORA NADZORU  BUDOWLANEGO
W  POWIECIE  OLESKIM

 

Zadania główne:

 1. kierowanie pracą Inspektoratu w celu realizacji, na terenie powiatu oleskiego, zadań i obowiązków ciążących na organie nadzoru budowlanego:

zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1 333,  z późn. zm.)

 1. wykonywanie zadań Generalnego Dyrektora oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Inspektoracie, w tym  członków korpusu służby cywilnej.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń (w rozumieniu przepisów obowiązujących w dniu ich otrzymania),
 3. minimum 5 letni staż pracy,
 4. znajomość przepisów prawa administracyjnego, prawa budowlanego, ustawy o służbie cywilnej, prawa pracy i ustawy o finansach publicznych,
 5. posiadanie prawa jazdy do prowadzenia samochodu osobowego kat. B,
 6. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 7. umiejętności redakcyjne, umiejętność obsługi komputera,
 8. umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
 9. samodzielność  w podejmowaniu decyzji,
 10. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w zakresie problematyki prawa budowlanego,
 2. komunikatywność,
 3. systematyczność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. kopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 4. kopia dokumentu potwierdzająca wykształcenie,
 5. kopia uprawnień budowlanych,
 6. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. kopia prawa jazdy,
 8. oświadczenia:
  1. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  2. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji do celów rekrutacji oraz na przedstawienie Staroście Oleskiemu kandydatury na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  w powiecie oleskim,
  4. o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku,
  5. o gotowości do rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej w razie powołania na aplikowane stanowisko – jeśli dotyczy.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Informacje o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
 • analiza merytoryczna aplikacji,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Termin składania dokumentów:

do dnia 28.07.2022 r.

w kopercie zaklejonej z opisem:

„Kandydat na PINB w powiecie oleskim”

Znak: BOF.0040.1.2022.DN”

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu ul. Ozimska 19,  45-057  Opole,  I piętro sekretariat, p. 112

Inne informacje:

Niniejszy nabór ma na celu wyłonienie 3 lub więcej kandydatów spełniających wymagania formalne w zakresie umożliwiającym przesłanie ich dokumentacji aplikacyjnej Staroście Oleskiemu, celem dokonania ostatecznego wyboru i powołania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji oraz numer telefonu lub adres e-mail.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, cv i oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, a przesyłane elektronicznie (ePUAP) podpisem kwalifikowanym lub certyfikowanym. Uchybienie temu obowiązkowi oraz brak wymaganych dokumentów i oświadczeń będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, a także złożone/przesłane po terminie (składane osobiście lub wysyłane drogą pocztową innych operatorów niż Poczta Polska – decyduje data stempla kancelarii WINB, wysyłane drogą pocztową wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej – decyduje data stempla pocztowego, wysyłane drogą elektroniczną – ePUAP – decyduje data nadania), nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Nadesłanie aplikacje kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wskazania Staroście Krapkowickiemu nie będą zwracane kandydatom i pozostaną, dla celów dowodowych, w dokumentacji WINB w Opolu, nie dłużej niż do czasu zakończenia procesu naboru na PINB w powiecie oleskim, wówczas zostaną komisyjnie zniszczone, chyba że składający wyraźnie zażąda ich zwrotu.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel: 77 453-18-84 wew. 31 (Biuro Organizacyjno-Finansowe).

KLAUZULA INFORMACYJNA

 – rekrutacja na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                          z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119), zwanego dalej: „RODO” informujemy:

 

1) Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, którego siedzibą jest Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole. 

2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z wyznaczonym przez OWINB inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

• Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu, ul. Ozimska 19, 45-057 Opole,

• e-mail: iod@winb.opole.pl

• skrzynki e-PUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu: /WINBOPOLE/skrytkaESP

 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego na podstawie:

a) art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na organie administracji rządowej(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) przepisów prawa pracy - ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach urzędów państwowych, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO),

c) wyraźnego działania potwierdzającego zgodę, jakim jest aplikowanie na wolne stanowisko pracy - w odniesieniu do danych niewskazanych w przepisach prawa pracy, np. wizerunku lub szczególnych kategorii danych (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4) W związku z przetwarzaniem danych w celu rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione staroście zgodnie z art. 86 ust. 1 zd. pierwsze ustawy Prawo budowlane („Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest powoływany przez starostę spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego”). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji oraz do spełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Ponadto, jeżeli starosta (spośród co najmniej trzech kandydatów wskazanych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) nie powoła powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w terminie 30 dni od dnia przedstawienia kandydatów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wskazuje spośród nich kandydata, którego starosta powołuje na stanowisko powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (art. 86 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

7) W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz kopii danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w którym przetwarzanie opierało się na przesłance zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie, których odbywa się przetwarzanie danych.

8) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt 1-2).

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a) w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane oraz z przepisów prawa pracy –

jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,

b) w zakresie innych danych – jest dobrowolne.

11) Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,

w tym również profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

W województwie opolskim uruchomiony został nowy model obsługi podatników w Urzędzie Skarbowym. Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Poniżej link do strony jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym.

 

http://bip.powiatoleski.pl/download/attachment/26187/eus_mix_ost7.jpeg

www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym