Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROCEDURA REJESTRACJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 4. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 

Wymagane dokumenty:

1) wniosek komitetu założycielskiego o wpisanie do ewidencji klubów sportowych.

2) protokół  zebrania założycielskiego wraz z:

 • uchwałą o powołaniu klubu’
 • uchwałą o zatwierdzeniu statutu,
 • uchwałą o wyborze Komitetu Założycielskiego,
 • a także uchwałę o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  (w przypadku ich wyboru na zebraniu założycielskim) wraz z wnioskiem o dokonanie wpisu do ewidencji składu Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej.

3) informację o adresie siedziby klubu sportowego;

4) lista założycieli zawierająca:

 • imię i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania,
 • własnoręczne podpisy.

5) lista   obecności   na   Zebraniu   Założycielskim  z  własnoręcznymi podpisami (min. 15 osób);

6) statut Klubu (2 egzemplarze), określający w szczególności:

 • nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania  i  utraty   członkostwa,   przyczyny  utraty  członkostwa   oraz  prawa i obowiązki Członków,
 • władze  stowarzyszenia,  tryb  dokonywania ich wyboru, uzupełniania  składu  oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań  majątkowych, a  także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązywania się stowarzyszenia.

7) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłata skarbowa dotyczy klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłaty skarbowej (podstawa prawna: art.2 ust.1 lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).