Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oleskiego na lata 2001-2015

Strategia społeczno - gospodarczego rozwoju powiatu oleskiego na lata 2000 - 2015

Misja:Zintegrowane działanie wielokulturowego społeczeństwa powiatu oleskiego dla poprawy poziomu życia mieszkańców z wykorzystaniem położenia w sąsiedztwie aglomeracji śląskiej

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

Priorytety

- Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości i długości życia mieszkańców poprzez zmiany stylu życia i kształtowanie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Cele strategiczne

- Tworzenie powiatowej infrastruktury ochrony zdrowia dostosowanej do potrzeb społecznych.
- Rozwijanie indywidualnych umiejętności kontroli zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia.
- Wspieranie rodzin w sytuacjach problemowych i profilaktyka.
- Stworzenie warunków sprzyjających zachowaniu tradycji lokalnych i rozwojowi twórczości ludowej.
- Tworzenie powiatowych instytucji kultury.
- Podejmowanie współpracy z zagranicznymi partnerami samorządowymi w zakresie wymiany kulturalnej.
- Poprawa bazy techniczno-dydaktycznej oświaty.
- Opracowanie racjonalnej polityki oświatowej w środowisku lokalnym.
- Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz motywowanie ich do zdobywania wyższych kwalifikacji.
- Rozwinięcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- Stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu przez promocję różnorodnych form wypoczynku.

GOSPODARKA i RYNEK PRACY

Priorytety

- Kształtowanie mechanizmów stymulujących zrównoważony rozwój gospodarczy miast i gmin powiatu, zapewniający obniżenie bezrobocia oraz wzrost poziomu życia mieszkańców.

Cele strategiczne

- Ukształtowanie zintegrowanego układu podmiotowego w zakresie polityki rozwoju gospodarczego powiatu i stymulowanie współpracy urzędów, instytucji, organizacji i podmiotów otoczenia przedsiębiorczości.
- Rozwój przemysłu i usług dla ludności na bazie małych i średnich przedsiębiorstw.
- Promocja lokalnych firm i ich produktów na rynkach zewnętrznych.
- Opracowanie atrakcyjnej oferty dla inwestorów i stworzenie warunków sprzyjających przyciągnięciu kapitału.
- Tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o roboty publiczne.
- Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych pozwalających zdobywać nowe kwalifikacje mieszkańcom wsi.

ROLNICTWO, OBSZARY WIEJSKIE i OCHRONA ŚRODOWISKA

Priorytety

- Restrukturyzacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

Cele strategiczne

- Opracowanie i wdrożenie programów zwiększających konkurencyjność gospodarstw rolnych.
- Działanie na rzecz tworzenia i rozwoju instytucji rynku rolnego oraz organizowanie struktur grup producenckich.
- Opracowanie i wdrożenie programu zwiększenia lesistości.
- Opracowanie i wdrożenie programów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Priorytety

- Podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu przez rozbudowę infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej.

Cele strategiczne

- Modernizacja dróg i systemów komunikacyjnych w powiecie
- Rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego


Pełna treść strategii dostępna jest w załączniku - format MSWord
załącznik -DOCstrategia_rozwoju_powiatu_oleskiego.doc (557,00KB)