Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych

 

Realizując zapisy § 3 Uchwały Nr XXIX/217/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oleskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Zarząd Powiatu w Oleśnie podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych o następującej treści:

 

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych

 

            Zgodnie z art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oleśnie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 lipca 2013 roku Rada Powiatu w Oleśnie Uchwałą Nr XXIX/217/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oleskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2013 roku poz. 1796) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie powiatu oleskiego pomocy finansowej z budżetu Powiatu Oleskiego w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

W związku z powyższym na podstawie § 3 ww. uchwały Zarząd Powiatu w Oleśnie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania przez spółki wodne działające na terenie Powiatu Oleskiego wniosków o dofinansowanie.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji. DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej.doc

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2017 r. wynosi 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych).

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja 2017 roku

  • Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla spółek wodnych

    Realizując zapisy § 5 Uchwały Nr XXIX/217/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oleskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Zarząd Powiatu w Oleśnie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2017 roku podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Powiatu Oleskiego dla Związku Spółek Wodnych w Oleśnie na realizację zadania pn. „Konserwacja rowów na gruntach rolników indywidualnych w Gminnych Spółkach Wodnych: Olesno, Dobrodzień, Gorzów Śląski, Praszka, Radłów” oraz dla Gminnej Spółki Wodnej w Zębowicach na realizację zadania pn. „Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych znajdujących się w zasobach Gminnej Spółki Wodnej w Zębowicach na długości 650 m.