Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka – Gana – Lachowskie – Dalachów – od kilometrażu 5+000 do 5+630 oraz 6+200 do 10+450) na długości 4,88 km w miejscowościach Gana i Dalachów

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka – Gana – Lachowskie – Dalachów – od kilometrażu 5+000 do 5+630 oraz 6+200 do 10+450) na długości 4,88 km w miejscowościach Gana i Dalachów

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840                 REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka – Gana – Lachowskie – Dalachów – od kilometrażu 5+000 do 5+630 oraz 6+200 do 10+450) na długości 4,88 km w miejscowościach Gana i Dalachów.

Dokumentacja projektowa ma obejmować:

 1. poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6 m wraz z utwardzonymi poboczami;
 2. wykonanie chodników dla pieszych w obszarze zabudowy;
 3. przebudowę skrzyżowań i zjazdów z drogi;
 4. przebudowę przepustów pod drogą będących w złym stanie technicznym;
 5. wykonanie niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 6. odwodnienie powierzchniowe;
 7. parametry techniczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2016 poz 124);

Zawartość dokumentacji powinna być następująca:

 1. projekt budowlany – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału;
 2. projekt wykonawczy – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału;
 3. kosztorys inwestorski dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału;
 4. przedmiar robót dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału;
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału;

Całość dokumentacji powinna być złożona również w formie elektronicznej w formacie pdf oraz dodatkowo:

 • opracowania graficzne w formacie jpg w wysokiej rozdzielczości,
 • kosztorys inwestorski oraz przedmiar w formacie ath lub zuz

Wykonawca zobowiązany jest wykonać Projekt Budowlany oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które umożliwią realizacje przedmiotu zamówienia oraz dokonać zgłoszenia robót budowlanych.

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 10 sierpnia 2017 r., za wyjątkiem projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które należy dostarczyć do 31 stycznia 2018 r.

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania realizacji zamówienia.

W przypadku niezłożenia przez Oferenta kompletnego zgłoszenia robót niewymagających decyzji pozwolenia na budowę wraz z załącznikami do dnia 18.08.2017 roku Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Oferentowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury częściowej. Faktura może zostać wystawiona po 21 dniach od złożenia zgłoszenia, o którym mowa wyżej. Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być przesłana do dnia 11.04.2017 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,
 3. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Lidia Zientek (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 359 78 35 wew. 318 oraz e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

 - Rafał Halski (w zakresie procedury) tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl