Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O i 1947 O w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego /Wędzina/ - na długości 7 km) i 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – DW 494 – na długości 1,25 km) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840                 REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O (Borki Małe – Borki Wielkie – gr. woj. śląskiego /Wędzina/ - na długości 7 km) i 1947 O (Borki Wielkie – Kucoby – DW 494 – na długości 1,25 km) w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie. Zakres zgodny z załącznikiem mapowym. Kolorem czerwonym oznaczono przebieg drogi, kolorem niebieskim odwodnienia.

Odpływ wód opadowych przewidziany jest do rzeki Potok Borecki pięcioma trasami:

Odwodnienie 1 - Rowem przydrożnym wzdłuż drogi powiatowej nr 1948 O (Borki Wielkie w kierunku Brońca)

Odwodnienie 2 - Kanałem umiejscowionym w ul. Jana w m. Borki Wielkie

Odwodnienie 3 - Istniejącym rowem melioracyjnym R-288

Odwodnienie 4,5 - Przebieg zaznaczono orientacyjnie.

Dokumentacja projektowa ma obejmować:

 1. poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6 m wraz z utwardzonymi poboczami
 2. wykonanie chodników dla pieszych w obszarze zabudowy
 3. przebudowę skrzyżowań (nie dotyczy skrzyżowania z drogą wojewódzką 494) i zjazdów z drogi
 4. przebudowę przepustów pod drogą będących w złym stanie technicznym
 5. wykonanie niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu
 6. budowę kanalizacji deszczowej w obszarze zabudowanym i odprowadzenie wód opadowych do cieku zgodnie z załącznikiem mapowym
 7. parametry techniczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.U. z 2016 poz 124).

Zawartość dokumentacji powinna być następująca:

 1. projekt budowlany – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
 2. projekt wykonawczy – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
 3. kosztorys inwestorski dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
 4. przedmiar robót dla całości prac – w ilości 4 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.
 5. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w ilości 2 kompletnych egzemplarzy w formie papierowego oryginału.

Całość dokumentacji powinna być złożona również w formie elektronicznej w formacie pdf oraz dodatkowo:

 • opracowania graficzne w formacie jpg w wysokiej rozdzielczości,
 • kosztorys inwestorski oraz przedmiar w formacie ath lub zuz

 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i wymagane uzgodnienia, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz pozwolenie wodnoprawne, które umożliwią realizację przedmiotu zamówienia oraz uzyskać decyzję pozwolenie na budowę.

 

Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Zamawiający udostępni Wykonawcy mapę do celów projektowych zawierającą ustalony przebieg dróg powiatowych nr 1946 O i 1947 O w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie oraz projekt podziału działek wchodzących w pas drogowy w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

 

 1. Oferent

Podmiot realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 10 sierpnia 2017 r., za wyjątkiem projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które należy dostarczyć do 31 stycznia 2018 r.

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania realizacji zamówienia.

W przypadku nieuzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) do dnia 31.08.2017 roku Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury częściowej. Faktura może zostać wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość faktury częściowej nie może przekroczyć 15% wartości zamówienia.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona do dnia 11.04.2017 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 359 78 45,
 3. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Lidia Zientek (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 359 78 35 wew. 318 oraz e-mail: przetargi@powiatoleski.pl

 - Rafał Halski (w zakresie procedury) tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl