Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych oraz wymianę kotła w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie nr 75348 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych oraz wymianę kotła w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiającychnie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski, krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46300   Olesno, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 343 597 833, e-mail przetargi@powiatoleski.pl, faks 343 597 845. Adres strony internetowej (URL): powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak 
bip.powiatoleski.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak bip.powiatoleski.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak 
Inny sposób: 
Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Termomodernizacja ZSZ Olesno”, z dopiskiem: Nie otwierać przed 12.05.2017 r. godz. 10:00
Adres: 
Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno, osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych oraz wymianę kotła w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
Numer referencyjny: RIZ.272.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1 – Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Zadanie 2 – Wymiana kotła grzewczego w Zespole Szkól Zawodowych w Oleśnie. Miejscem wykonywania prac jest Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45421000-4, 45262522-6, 45421100-5, 45442100-8, 45330000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)nie dotyczy
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/09/2017

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Doświadczenie Wykonawcy 1)Zadanie 1 – Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 150 000,00 zł (brutto) każda, polegających na budowie lub przebudowie budynku (zakres wykazywanej roboty budowlanej winien obejmować roboty w zakresie nadbudowy, zmiany konstrukcji dachu); 2)Zadanie 2 – Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 40 000,00 zł (brutto) każda, polegających na robotach instalacyjnych związanych z montażem kotła co. Osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia 1)Zadanie 1 – Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi. 2)Zadanie 2 – Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz robót budowlanych o których mowa w pkt 8.1.4, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 2.Wykaz osób, o których mowa w pkt 8.1.4, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Dowód wniesienia wadium, 3.Specyfikacja techniczna oferowanego kotła, 4.W terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, 
Informacja na temat wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Zadania nr 1 w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr), Zadanie nr 2 w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

skrócenie terminu wykonania

20

gwarancja

20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem: nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego :nie dotyczy

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: nie dotyczy

IV.4) Licytacja elektroniczna: nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 12/05/2017, godzina: 09:45, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Miejscem wykonywania prac jest Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

skrócenie terminu wykonania

20

gwarancja

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2    Nazwa: Wymiana kotła grzewczego w Zespole Szkól Zawodowych w Oleśnie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:rzedmiotem zamówienia jest Wymiana kotła grzewczego w Zespole Szkól Zawodowych w Oleśnie. Miejscem wykonywania prac jest Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określono w przedmiarach robót stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

skrócenie terminu wykonania

20

gwarancja

20

 Załączniki:

PDFSIWZ.pdf (310,97KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (166,69KB)
PDFZałącznik nr 2.pdf (172,84KB)
PDFZałącznik nr 3.pdf (182,42KB)
DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz prac.docx (163,04KB)
DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz osób.docx (163,38KB)
PDFZałącznik nr 6 - Projekt umowy.pdf (116,54KB)

Dokumenty techniczne:

PDFCHARAKTERYSTYKA ALTERNATYWNA ZSZ OLESNO PO ZMIANANCH.rtf.pdf (96,93KB)
PDFCHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANA ZSZ OLESNO PO ZMIANACH.rtf.pdf (97,33KB)
PDFdach.pdf (103,99KB)
PDFEL PODDASZA INW.pdf (119,41KB)
PDFel poł.pdf (93,14KB)
PDFEL POŁ INW.pdf (93,50KB)
PDFel pół.pdf (96,32KB)
PDFEL PÓŁ INW.pdf (96,45KB)
PDFEL WSCH.pdf (100,91KB)
PDFel wsch.pdf (100,51KB)
PDFEL WSCH INW.pdf (100,82KB)
PDFel zach.pdf (148,30KB)
PDFEL ZACH INW.pdf (106,64KB)
PDFMAPA.pdf (800,44KB)
PDFocena stanu technicznego budynku wiaty.pdf (17,74KB)
PDFocena techniczna budynku warsztatów szkolnych.pdf (21,10KB)
PDFOpis techniczny budynku warsztatów szkolnych.pdf (52,28KB)
PDFOpis techniczny budynku warsztatów szkolnych zsz nowe zmiana.pdf (34,97KB)
PDFPARTER.pdf (169,29KB)
PDFPARTER INW.pdf (143,58KB)
PDFPLAN SYTUACYJNY.pdf (927,37KB)
PDFPrzedmiar kotłownia.pdf (27,61KB)
PDFPrzedmiar warsztaty.pdf (148,20KB)
PDFPRZEKRÓJ.pdf (205,29KB)
PDFPRZEKRÓJ INW.pdf (180,97KB)
PDFSYTUACJA.pdf (928,14KB)
PDFWIĄZAR.pdf (105,75KB)
PDFwięźba.pdf (131,98KB)
 

Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienia odnośnie kotła.pdf (147,83KB)