Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O, 2202 O i 2204 O w m. Olesno

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O, 2202 O i 2204 O w m. Olesno

 1. Zamawiający

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
ul. Konopnickiej 8
46-300 Olesno

tel./fax. 34/358-47-14, 34/358-47-15

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O, 2202 O i 2204 O w m. Olesno.

Zadanie obejmuje 3 odcinki: DP 2198 O (ul. Minkusa), DP 2202 O (ul. Słoneczna), DP 2204 O (ul. Wachowska).

Stan istniejący: kanalizacja deszczowa w złym stanie, istniejąca nawierzchnia bardzo zniszczona (liczne ubytki i nierówności), brak chodnika na ul. Wachowskiej.

Planuje się wykonanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej (1911 mb), wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinku remontowanej kanalizacji, wykonanie nowej warstwy nawierzchni na całym odcinku (długość 1761 m, szer. 6 m) - Istniejąca konstrukcja zostanie wzmocniona poprzez wyprofilowanie masą bitumiczną, dwuwarstwowa nawierzchnia bitumiczna (5+4 cm), remont istniejącego chodnika szerokości 1,5 m (dł. 160 m) i 2 m (dł. 30 m).

Na ul. Wachowskiej zostanie wybudowany chodnik szer. 2 m (dł. 500 m)

Przebudowane zostaną skrzyżowania ul. Minkusa i M.C. Skłodowskiej, Słonecznej i Kolorowej, Wachowskiej i Minkusa oraz Wachowskiej i Słonecznej.

Zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe

Inwestycja będzie prowadzona w ramach realizowanego zadania Powiatu Oleskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O; 2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno (ul. Minkusa, ul. Słonecznej, ul. Wachowskiej” w ramach programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Równocześnie, przez tego samego wykonawcę prac budowlanych, realizowana będzie inwestycja Gminy Olesno pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Olesno: ul. Wronczyńskiej, ul. Kilińskiego, ul. Grunwaldzkiej”.

Wartość zadania wynosi 2 568 173,54 zł

Wnioskodawca dysponuje aktualnym zgłoszeniem zadania, decyzją środowiskową, kompletną dokumentacją projektową oraz projektem organizacji ruchu.

Zakres czynności i terminy zgodne z załączonym wzorem umowy.

 1. Oferent

Podmiot realizujący zamówienie winien posiadać uprawnienia budowlane  niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad zadaniem opisanym w punkcie 2.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do czasu dokonania odbiorów robót budowlanych. Koniec inwestycji planowany jest na październik 2017 r.

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona do dnia 12.05.2017 roku do godz. 12:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: fundusze@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 358 47 14,
 3. w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Andrzej Łęgosz (tel. 601548773)

 1. Załączniki

DOCFormularz oferty.doc (35,50KB)

DOCXUmowa Wzór - nadzór inwestorski.docx (16,78KB)