Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk

Unieważnienie postępowania -  przetarg 7/PN/2017

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia nr 7/PN/2017 z dnia 2017-08-03 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk”.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 1 189 971 zł brutto, a wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 1 589 703,05 zł.

 

Informacja z otwarcia ofert -  przetarg 7/PN/2017

W przetargu nieograniczonym nr 7/PN/2017 z dnia 2017-07-24 na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk złożono następujące oferty:

Firma

Cena brutto

Długość gwarancji

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11

1 589 703,05 zł

96 m-cy

REMOST Z.Mrozek, H.Mrozek, K.Mrozek Sp.j.

46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26

2 014 051,20 zł

96 m-cy

PUH DOMAX Arkadiusz Mika

42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

2 634 537,00 zł

72 m-ce

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania wynosiła 1 189 971 zł brutto

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

na podst. art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 225 000 euro.

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bip.powiatoleski.pl 

w zakładce

Jednostki Organizacyjne /Powiatowy Zarząd Dróg lub Zamówienia Publiczne/Przetargi

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O  polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka –Rozterk.

Zadanie będzie realizowane w ramach programu:

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Powiatu Oleskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Całość zamówienia zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Parametry techniczne drogi:

- długość drogi około 2600 m

- nawierzchnia z asfaltobetonu,

- szerokość jezdni 2 m

- jezdnia drogi rowerowej ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym

- na drodze przewiduje się ruch rowerowy dwukierunkowy, należy dopuścić ruch pieszych (natężenie ruchu rowerowego i pieszego poniżej 50 rowerów/h i 50 osób/h)

 

Zakres robót budowlanych jest następujący:

- mechaniczne usunięcie drzew i krzewów

- przestawienie słupów energetycznych

- usunięcie nadmiaru ziemi wraz z wyprofilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- ułożenie krawężników i obrzeży

- wykonanie kanalizacji deszczowej

- wykonanie nasypów i murów oporowych

- ułożenie warstw podbudowy z kruszywa łamanego

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego

- przebudowa obiektów inżynierskich wraz z montażem poręczy metalowych (wydłużenie)

- montaż barier ochronnych U-12a

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV:       45233162–2           Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

                45233200-1            Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

                71320000-7            Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8           Nadzór nad projektem i dokumentacją

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

 1. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej

 1. Termin wykonania zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej łącznie z wymaganymi uzgodnieniami i zgłoszeniem robót do 15 grudnia 2017

Wykonanie robót budowlanych do 31 sierpnia 2018

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Wykonawca  spełnia warunki  jeżeli:

 • wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o łącznej powierzchni co najmniej 5 200 m2 oraz kanalizację o długości  co najmniej 2 600 mb
 • wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 3 lat dokumentację projektową na budowę lub przebudowę dróg  o łącznej długości co najmniej 2,6 km oraz budowę lub przebudowę kanalizacji o długości co najmniej 2,6 km

Poszczególne warunki ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów, lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się.

 

 • Wykonawca lub osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie pełniła funkcję projektanta, posiada odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie przedmiotu zamówienia
 • Wykonawca lub osoba skierowana do realizacji zamówienia, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia

 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu , natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.

Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7a) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 • Aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) we wskazanym zakresie – informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia dotyczące tych podmiotów.
 • W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 • Instrukcja wypełnienia JEDZ dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
 • Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych
poniżej:

 

W zakresie nie podlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu:

 • zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 • zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 • wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
 • wykaz usług projektowych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w p.5 niniejszej SIWZ.

Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty te zostały wykonane należycie, budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane lub są wykonywane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

 

 • oświadczenie na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień  i doświadczenie kierownika budowy i projektanta;

 

 • Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Informacja na temat wadium

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 15 000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 39 1020 3668 0000 5602 0423 9232. Środki pieniężne w chwili otwarcia ofert powinny znajdować się na rachunku Zamawiającego.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- wysokość ceny ofertowej - 60%

- długość gwarancji - 40%

 1. Termin składania ofert, adres na który oferty musza zostać wysłane, oraz język lub języki w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert – 3.08.2017 do godz. 10

Miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8 (sekretariat)

Oferty należy składać w języku polskim.

 1. Termin związania ofertą

60 dni od terminu składania ofert

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 2017-06-23

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

DOCDoświadczenie wykonawcy.doc (31,00KB)
PDFDoświadczenie wykonawcy.pdf (28,91KB)
DOCEdytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc (183,00KB)
PDFMapa poglądowa Rozterk 1.pdf (365,54KB)
PDFMapa poglądowa Rozterk 2.pdf (296,91KB)
DOCOferta_druk.doc (40,50KB)
PDFoświadczenie działki Rozterk 132.pdf (127,82KB)
DOCOświadczenie-grupa kapitałowa.doc (30,00KB)
PDFProgram Funkcjonalno_Użytkowy Rozterk.pdf (98,70KB)
PDFROZTERK Szacunkowe zestawienie kosztów.pdf (46,05KB)
XLSXROZTERK Szacunkowe zestawienie kosztów.xlsx (11,04KB)
PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (99,58KB)
PDFUmowa wzór.pdf (87,88KB)
DOCWykaz personelu.doc (33,00KB)
PDFWykaz personelu.pdf (29,73KB)