Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie nr 101898 - 2017 z dnia 2017-06-28 r.
Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nazwa projektu lub programu: 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski, krajowy numer identyfikacyjny 53246335000000, ul. ul. Pieloka  21, 46300   Olesno, państwo Polska, woj. opolskie, tel. 343 597 833, faks 343 597 845, e-mail przetargi@powiatoleski.pl Adres strony internetowej (URL): www.powiatoleski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
Numer referencyjny RIZ.272.14.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Nadbudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Miejscem wykonywania prac jest Zespół Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno
II.5) Główny kod CPV): 45000000-7, 
Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45262522-6, 45421100-5, 45442100-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami: 
Ponieważ we wcześniej ogłoszonym postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, postanowił udzielić zamówienia w trybie "z wolnej ręki".
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
Ad-Bau Artur Świtała,  ,  ul. Piaskowa 7,  46-300,  Wojciechów,  kraj/woj. opolskie