Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III

Strona archiwalna

 

Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III

 1. Zamawiający

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
ul. Konopnickiej 8
46-300 Olesno

tel./fax. 34/358-47-14, 34/358-47-15

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III”. Powiat Oleski zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 6.1 Infrastruktura drogowa.

Przebudowa obejmować będzie odcinek drogi kilometraż od 3+500 do 8+650.

Oferent zobowiązany jest do przygotowania studium wykonalności inwestycji dla projektu spełniającego wymogi określone w:

 1. Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020,
 2. Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WO 2014 – 2020 EFRR,
 3. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR na lata 2014 – 2020.

Studium wykonalności będzie zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne do wypełnienia wszystkich punktów wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014 – 2020.

Sporządzone studium wykonalności należy dostarczyć Zamawiającemu w formie:

 • 3 egz. w formie drukowanej – trwale zszyte lub zbindowane,
 • 1 egz. na nośniku danych (płyta CD/DVD) w formacie PDF i MS Word wraz z edytowalnym arkuszem kalkulacyjnym w formacie MS Excel

Wybrany Oferent będzie współpracował z Zamawiającym na etapie przeprowadzanej procedury naboru wniosków m.in. poprzez udzielanie wyjaśnień, nieodpłatną aktualizację studium wykonalności na żądanie Instytucji ogłaszającej nabór.

Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.

 

 1. Oferent

Podmiot realizujący zamówienie winien wykazać się posiadaniem  wiedzy i doświadczenia – wykonanie minimum dwóch prac polegających na sporządzeniu studium wykonalności inwestycji tożsamej z niniejszym przedmiotem zapytanie ofertowego, w okresie ostatnich 5 lat.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20 lipca 2017 roku

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona do dnia 6.07.2017 roku do godz. 12:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: przetargi@powiatoleski.pl,
 2. faksem na nr: 34 358 47 14,
 3. w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Andrzej Łęgosz (tel. 601548773)

 1. Załączniki

DOCFormularz oferty.doc (33,50KB)

DOCXWykaz usług.docx (160,89KB)

PDFWynik zapytania ofertowego.pdf (199,44KB)