Przejdź do treści strony WCAG

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód

Olesno, dnia 29 czerwca 2017 r.

OŚR.6341.2.17.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wschodnią z Obwodnicą Północną w Opolu – Etap II”.

W związku z powyższym informuje, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.