Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Asystenta Szkolnego w ramach projektu Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nabór na stanowisko Asystenta Szkolnego w ramach projektu Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840                       REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

Osoby do kontaktu:

Rafał Halski, tel. 34 359 78 33 wew. 317 e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

Joanna Łój, tel. 34 359 78 33 wew. 317 e-mail: konsultacje@powiatoleski.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro w Starostwie powiatowym w Oleśnie z uwzględnieniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

III. Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Asystenta Szkolnego w projekcie „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w podziale na zadania:

Zadanie 1 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie;

Zadanie 2 – Asystent szkolny w Zespole Szkół w Oleśnie;

Zadanie 3 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie;

Zadanie 4 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;

Zadanie 5 – Asystent szkolny w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim;

Zadanie 6 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;

Zadanie 7 – Asystent szkolny w I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.

Oferty można składać na jedno lub wiele zadań.

Wspólny słownik Zamówień (CPV):

79421000-1 Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych,

75121000-0 Usługi administracyjne w zakresie edukacji,

79600000-0 Usługi rekrutacyjne

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Termin wykonania usługi: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r., z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych tj. od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r.
 2. Asystent szkolny zobowiązany jest do wykonywania następujących zadań:

 

 1. Przeprowadzenia rekrutacji (gromadzenie formularzy rekrutacyjnych – tworzenie zestawień danych o uczestnikach);
 2. Organizacji zajęć stacjonarnych (sala, gromadzenie list obecności, dzienników zajęć, harmonogramy zajęć, dokumentacja fotograficzna);
 3. Dokumentacji z zajęć wyjazdowych;
 4. Przygotowania specyfikacji wyposażenia: sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 5. Tworzenia zestawień wydatków, dostarczanie faktur oraz rachunków Asystentowi ds. logistyki i finansów;
 6. Nadzoru nad prawidłowym zatrudnieniem nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych;
 7. Przeprowadzaniem ankiet ewaluacyjnych i ich gromadzenie;
 8. Bieżącego kontakt z Asystentem ds. logistyki i finansów;
 9. Regularnego uczestnictwa w spotkaniach Zespołu projektowego;
 10. Dyspozycyjności w czasie wizyt monitorujących realizację projektu oraz kontroli projektu;
 11. Informowania uczestników projektu Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II, iż jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa RPO WO 2014-2010: 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie RPO WO 2014-2020: 09.01 – Rozwój edukacji, Poddziałanie RPO WO 2014-2020: 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego.

 

 1. Asystent szkolny swoją funkcję będzie pełnił w siedzibie szkoły. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnienia dyżurów w szkolnym biurze projektu, w dni i godziny nauki szkolnej dla:

Zadanie 1 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie – 23 godziny miesięcznie,

Zadanie 2 – Asystent szkolny w Zespole Szkół w Oleśnie – 23 godziny miesięcznie,

Zadanie 3 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie – 20 godzin miesięcznie,

Zadanie 4 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu – 20 godzin miesięcznie;

Zadanie 5 – Asystent szkolny w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim – 20 godzin miesięcznie;

Zadanie 6 – Asystent szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce – 23 godziny miesięcznie;

Zadanie 7 – Asystent szkolny w I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce – 20 godzin miesięcznie..

 

 1. Łączna liczba godzin pracy Asystenta szkolnego (z wszystkich umów o pracę, umów zleceń itp.) nie może przekraczać miesięcznie 276 godzin.
 2. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała na podstawie przedłożonego rachunku.
 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany każdorazowo do rachunku dostarczyć Ewidencję czasu pracy.

V. Warunki udziału w postepowaniu.

 1. Udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki bądź, który dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki:
 1. posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne;
 2. posiada  co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe, w zakresie pracy z młodzieżą w szkole ponadgimnazjalnej.
 1. Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VI. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium cena 100% .

 1. Punkty przyznane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

 

lpc

=

Cena minimalna

x

100

, gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

 

Cena badana

 1. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić pisemnie na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem z załącznika do zapytania ofertowego. Wszystkie kwoty w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Ofertę należy opracować w języku polskim.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Miejsce złożenia oferty:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r. do godziny 13:00

VIII. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert, zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, o wynikach postepowania, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy.
 3. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.
 4. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależnione będą̨ od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją umowy na etapie, w którym uczestniczył Wykonawca i mogą̨ ulegać opóźnieniom.

IX. Wykaz dokumentów, jakie oferenci mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 1. Kopia dyplomu ukończenia studiów,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie.

 

Dokumenty te zostaną złożone na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawców, których oferty zostaną ocenione najwyżej.

Załącznik:

DOCXFormularz ofertowy.docx (1,83MB)