Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego o zrzeczenie się uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym Nr POŚR.6225-2/5/2007 z dnia 17 września 2007 r. na szczególne korzystanie z wód

Strona archiwalna

 

                                                                                                  Olesno, dnia 14 września 2017 r.

 

OŚR.6341.2.23.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 5 września 2017 r. Spółdzielni Inwalidów „ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie przy ul. Akacjowej 4, o zrzeczenie się uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym Nr POŚR.6225-2/5/2007 z dnia 17 września 2007 r.  na szczególne korzystanie z wód, a w szczególności na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów oraz oczyszczonych wód z powierzchni szczelnej Zakładu do ziemi.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.