Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Strona archiwalna

 

 

Postępowanie nierozstrzygnięte - brak ofert

OGŁOSZENIE

o zamówieniu na usługi społeczne

pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II.

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości zamówienia ustalonej poniżej 750 000,00 euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy.
 2. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 3. Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

 1. W szkoleniach wezmą udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki zatrudnieni w placówkach:

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie;

Zespołu Szkół w Oleśnie;

Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie;

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;

Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;

I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.

 1. Łączna ilość nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach – 30 osób.
 2. Szkolenia obejmują cykl 6 szkoleń, każde szkolenie z innej dziedziny: matematyki, biologiczno-chemiczne, fizyki.
 3. Szkolenia organizowane będą w trybie weekendowym, jedno szkolenia trwa 10 godzin (5 godzin w sobotę, 5 godzin w niedzielę)
 4. Zajęcia maja zostać przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów laboratoryjnych wraz z częścią wykładową (ograniczoną do niezbędnego minimum).
 5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić:
 1. Wykwalifikowanego trenera,
 2. Materiały merytoryczne w postaci skryptów,
 3. Odczynniki i materiały zużywalne, niezbędne do przeprowadzania ćwiczeń i doświadczeń,
 4. Certyfikaty/zaświadczenia dla uczestników.
 5. Koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym
 1. Szkolenia odbędą się w jednej ze szkół biorących udział w projekcie.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje przy współpracy z Zamawiającym harmonogram i program szkoleń. Ostateczny kształt programu szkoleń musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

 1. Doświadczenie:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zorganizował i przeprowadził co najmniej 2 szkolenia dla nauczycieli o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad, grudzień 2017, styczeń 2018.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Na ofertę składa się:
 1. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
 2. Wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Ogłoszenia oraz dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie,
 3. Wykaz szkoleń przeprowadzonych przez trenera,
 1. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Organizacja szkoleń dla nauczycieli”,
 2. Miejsce składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2017 r. do godziny 15:30.

 1. Wszystkie oferty złożone przez Wykonawców po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwarcia.
 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto                                         – 70%

Zapewnienie serwisu kawowego            – 30%

Cena brutto

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc

=

Cena minimalna

x

70

, gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

 

Cena badana

Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto usługi w całym okresie obowiązywania umowy.

Zapewnienie serwisu kawowego

Kryterium to oceniane będzie na zasadzie TAK/NIE

Tak – 30 lpk

Nie – 0 lpk,

gdzie lpk – liczba punktów za zapewnienie serwisu kawowego.

Na serwis kawowy składa się:

Zapewnienie podczas każdego ze szkoleń kawy, herbaty, zimnych napojów oraz kilku rodzajów ciastek.

Suma punktów = lpc + lpk

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

- Rafał Halski tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

 1. Załączniki

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
DOCXZałącznik nr 2 - Wykaz usług.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (277,74KB)