Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Strona archiwalna

 

Postępowanie nierozstrzygnięte – Brak ofert

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-11-2017

Nazwa zamawiającego

POWIAT OLESKI

Numer ogłoszenia

1063935

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Organizacja szkoleń dla nauczycieli”.
2. Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
3. Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 r.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy.
W szkoleniach wezmą udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i matematycznych zatrudnieni w placówkach:
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie;
Zespołu Szkół w Oleśnie;
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie;
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;
I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.
Łączna ilość nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach – 30 osób.
Szkolenia obejmują cykl 6 szkoleń, każde szkolenie z innej dziedziny: matematyki, biologiczno-chemiczne, fizyki. 
Szkolenia organizowane będą w trybie weekendowym, jedno szkolenia trwa 10 godzin (5 godzin w sobotę, 5 godzin w niedzielę)
Zajęcia maja zostać przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów laboratoryjnych wraz z częścią wykładową (ograniczoną do niezbędnego minimum).
Wykonawca ma obowiązek zapewnić:
a) Wykwalifikowanego trenera,
b) Materiały merytoryczne w postaci skryptów,
c) Odczynniki i materiały zużywalne, niezbędne do przeprowadzania ćwiczeń i doświadczeń,
d) Certyfikaty/zaświadczenia dla uczestników.
e) Koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym
Szkolenia odbędą się w jednej ze szkół biorących udział w projekcie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad, grudzień 2017, styczeń 2018

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (254,03KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf (277,68KB)
 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 70%
Zapewnienie serwisu kawowego – 30% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/Cena badana x 70 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto usługi w całym okresie obowiązywania umowy.
Zapewnienie serwisu kawowego
Kryterium to oceniane będzie na zasadzie TAK/NIE
Tak – 30 lpk
Nie – 0 lpk,
gdzie lpk – liczba punktów za zapewnienie serwisu kawowego.
Na serwis kawowy składa się:
Zapewnienie podczas każdego ze szkoleń kawy, herbaty, zimnych napojów oraz kilku rodzajów ciastek. 

Suma punktów = lpc + lpk

Wykluczenia

Oferent, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 
Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0009/16-00