Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta:
Drzewiarz-Bis Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 46A, 87-600 Lipno; cena brutto 5552,00 zł.; termin dostawy 30 dni.

Ponieważ wartość oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostaje unieważnione.

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2017

Nazwa zamawiającego

POWIAT OLESKI

Numer ogłoszenia

1064987

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Dostawa pomocy dydaktycznych ZPE Dobrodzień”,
Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Cecota

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35 , 46-380 Dobrodzień.
Wartość zamówienia netto: 3 102,76 zł
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Rozwój i Edukacja II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej, stanowiącej załączniki do niniejszego ogłoszenie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Dobrodzień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu Rozwój i Edukacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznyc zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia:
Pomoce dydaktyczne
Pomoce naukowe
Sprzęt dydaktycznych
Pomoce i artykuły szkoleniowe
Mikroskopy
Podręczniki szkolne
Gry planszowe

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni.

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2 Specyfikacja techniczna.pdf
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie CE.docx
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty CE,
c) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 80%
Termin realizacji zamówienia – 20% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 80 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Za podanie terminu realizacji wynoszącego 30 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
25 dni – 5 lpt
20 dni – 10 lpt
15 dni – 15 lpt
10 dni – 20 lpt
Lpt – liczba punktów za termin realizacji
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z osobami biorącymi udział w procesie oceny ofert.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Rozwój i edukacja II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0010/16-00

Metryczka
 • wytworzono:
  30-10-2017
  przez: Anna Cecota
 • opublikowano:
  30-10-2017 10:08
  przez: Anna Cecota
 • zmodyfikowano:
  08-11-2017 08:43
  przez: Anna Cecota
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 1405
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl