Przejdź do treści strony WCAG

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu

Postępowanie nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2017

Nazwa zamawiającego

POWIAT OLESKI

Numer ogłoszenia

1065001

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Dostawa sprzętu komputerowego ZPE Dobrodzień”,
Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Cecota

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35 , 46-380 Dobrodzień.
Wartość zamówienia netto: 7 494,23
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Rozwój i Edukacja II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenie.
Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Dobrodzień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego do Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu jest niezbędna do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu Rozwój i Edukacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia:

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni.

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
PDFZałącznik nr 2-Specyfikacja techniczna.pdf
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie CE.docx
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty CE,
c) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 80%
Termin realizacji zamówienia – 20% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 80 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Za podanie terminu realizacji wynoszącego 30 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
25 dni – 5 lpt
20 dni – 10 lpt
15 dni – 15 lpt
10 dni – 20 lpt
Lpt – liczba punktów za termin realizacji
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Rozwój i edukacja II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0010/16-00