Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu

Strona archiwalna

 

Postępowanie nierozstrzygnięte – Brak ofert

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2017

Nazwa zamawiającego

POWIAT OLESKI

Numer ogłoszenia

1067261

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, z opisem: „Dostawa pomocy dydaktycznych ZPE Dobrodzień”,
Miejsce składania ofert:
Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna cecota

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 35 , 46-380 Dobrodzień.
Wartość zamówienia netto: 3 102,76 zł
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Rozwój i Edukacja II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej, stanowiącej załączniki do niniejszego ogłoszenie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Dobrodzień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu Rozwój i Edukacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznyc zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia:
Pomoce dydaktyczne
Pomoce naukowe
Sprzęt dydaktycznych
Pomoce i artykuły szkoleniowe
Mikroskopy
Podręczniki szkolne
Gry planszowe

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni.

Załączniki

PDFogłoszenie pomoce dydaktyczne.pdf (251,85KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 2 Specyfikacja techniczna.pdf (214,02KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie CE.docx (1,82MB)
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf (280,81KB)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty CE,
c) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 80%
Termin realizacji zamówienia – 20% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 80 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Za podanie terminu realizacji wynoszącego 30 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
25 dni – 5 lpt
20 dni – 10 lpt
15 dni – 15 lpt
10 dni – 20 lpt
Lpt – liczba punktów za termin realizacji
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Rozwój i edukacja II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0010/16-00