Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Strona archiwalna

 

Postępowanie nierozstrzygnięte.

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:
1. Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie - 31426,50 zł, czas dostawy - 10 dni;
2. HDI Łukasz Huńka Działalność Inżynieryjna, ul. Górna 6a, 59-940 Czerwona Woda - 27679,31, czas dostawy - 20 dni.

Ceny zaoferowane we wszystkich złożonych ofertach przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 25 800,00 zł.  

 

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2017

Nazwa zamawiającego

POWIAT OLESKI

Numer ogłoszenia

1069504

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres
2. e-mail fundusze@powiatoleski.pl

Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz oświadczenie (Załącznik nr 3)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla 
a) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich 4, 
46-300 Olesno
poz. 1,
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień
poz. 2,
c) Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno
poz. 3 – 8,
d) Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski
poz. 9 – 11,
e) I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, ul. Kaliska 38, 46-320 Praszka;
poz.12 – 13;
3) Wartość zamówienia netto: 20 975,61 zł
4) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenie.
6) Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania jest niezbędna do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia:

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni.

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (255,31KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 2-Specyfikacja techniczna.pdf (239,55KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie CE.docx (1,82MB)
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf (283,95KB)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty CE,
c) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 80%
Termin realizacji zamówienia – 20% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 80 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Za podanie terminu realizacji wynoszącego 30 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
25 dni – 5 lpt
20 dni – 10 lpt
15 dni – 15 lpt
10 dni – 20 lpt
Lpt – liczba punktów za termin realizacji
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0009/16-00