Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego

Strona archiwalna

 

PDFI N F O R M A C J A o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego.pdf (37,91KB)
 


O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

     Zarząd Powiatu w Oleśnie  działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.

 

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Praszce, zabudowana budynkiem dydaktyczno – użytkowym, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki  6/6  na k. m. 1, o powierzchni  0,3421 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr OP1L/00055072/7. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym, oznaczonym jako strefa „II”tj. Strefa usługowo – mieszkaniowa (śródmiejska).

2. Nieruchomość ta nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań wobec czego nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny do dnia 3.08.2017 r. złożyć wniosek o jej nabycie.

4. Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości przeprowadzono przetargi:

w pierwszej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 8.11.2012 r., 21.03.2013 r., 10.10.2013 r., 19.12.2013 r., 6.03.2013 i 22.05.2014 r.
w drugiej procedurze odbyły się przetargi w dniach: 26.03.2015 r., 9.07.2015 r., 15.10.2015 r., 24.03.2016 r. i 30.08.2016 r. w trzeciej procedurze odbył się przetarg w dniu  26.10.2017 r.

 wszystkie zakończyły się wynikami negatywnymi.

5. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ul. Powstańców Śląskich 6, w  pokoju  nr  3, w dniu 5.01.2018  r., o godz. 10.00 . 

6. Cena wywoławcza wynosić będzie 350 000,00 zł, a minimalne postąpienie 3 500,00 zł.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł, płatne najpóźniej  do dnia  2.01.2018 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Oleśnie Nr  r-ku  76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu, podlega zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

9. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.

10. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oleśnie, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygra.

11. Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich  6.