Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Strona archiwalna

 

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CoCon Systemy Komputerowe Grzegorz Korzeniewski, ul. Rynek 25, 46-300 Olesno – 25 793,10 zł, czas dostawy 10 dni, data wpływu 18.12.2017 r.

Pełna lista podmiotów

1) Atabajt S.J., ul. Kośnego 50, 45-372 Opole – 27879,18 zł, czas dostawy 10 dni; data wpływu 11.12.2017 r,, zmiana 14.12.2017 r., zmiana 15.12.2017 r.
2) Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie – 27667,62 zł, czas dostawy - 10 dni; data wpływu 12.12.2017 r.
3) FHU Diament Dorota Bukalska, ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstochowa – 27502,80 zł, czas dostawy - 10 dni, data wpływu 12.12.2017 r.
4) CoCon Systemy Komputerowe Grzegorz Korzeniewski, ul. Rynek 25, 46-300 Olesno – 25793,10 zł, czas dostawy 10 dni, data wpływu 18.12.2017 r.

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana nr 2
Zamawiający wycofuje ze specyfikacji technicznej produkt opisany pod poz. nr 6 - Program komputerowy do nauki matematyki. Oferenci powinni składać ofertę nie wyceniając tego artykułu.
W związku z powyższym termin składania ofert przedłuża się do 18.12.2017 rok
Zmiana nr 1
Zmienia się zapis w specyfikacji technicznej, poz. nr 3 laptop z oprogramowaniem:
Procesor:
Liczba rdzeni 2
Częstotliwość procesora 2 GHz
Pamięć podręczna procesora 3 MB
Wydajność w teście CPU PassMark co najmniej 3000 pkt
Pamięć RAM:
4 GB DDR4 SO-DIMM; (zmiana)
Jeden wolny slot;
Maksymalna obsługiwana pamięć 32 MB;
Karta graficzna:
Typ pamięci: GDDR3
Pamięć: 2GB
DirectX12
Pozostałe:
Typ i rozmiar ekranu: LED 15,6’’
Dysk twardy: 1T HDD SATA;
Zintegrowana karta dźwiękowa;
Nagrywarka DVD;
WIFI 802.11 b/g/n/ac; Bluetooth; Lan 10/100mbps
2xUSB 3.0, HDMI, LAN;
Czytnik kart pamięci SD, SDHC, SDXC

Oprogramowanie:
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64bit lub równoważny.
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane.
Kryteria równoważności:
taka sama funkcjonalność, wydajność, architektura, ergonomia systemu oraz obsługa: Active Directory, .NET Framework 4.5., Sun Java
dokonywanie darmowych aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet;
wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi;
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
Możliwość przywracania plików systemowych.

W związku z powyższą zmiana Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 15.12.2017 rok

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Nazwa zamawiającego

POWIAT OLESKI

Numer ogłoszenia

1073171

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres
2. e-mail fundusze@powiatoleski.pl

Na ofertę składa się formularz ofertowy oraz oświadczenie (Załącznik nr 3)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla 
a) Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, ul. Powstańców Śląskich 4, 
46-300 Olesno
poz. 1,
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień
poz. 2,
c) Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41, 46-300 Olesno
poz. 3 – 8,
d) Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, ul. Byczyńska 9, 46-310 Gorzów Śląski
poz. 9 – 11,
e) I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, ul. Kaliska 38, 46-320 Praszka;
poz.12 – 13;
3) Wartość zamówienia netto: 20 975,61 zł
4) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenie.
6) Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania jest niezbędna do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia:

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni.

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (254,77KB)

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 2-Specyfikacja techniczna.pdf (243,17KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie CE.docx (1,82MB)
PDFZałącznik nr 4 - Projekt umowy.pdf (302,04KB)
 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane wyposażenie posiada stosowne certyfikaty CE,
c) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 80%
Termin realizacji zamówienia – 20% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 80 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Za podanie terminu realizacji wynoszącego 30 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
25 dni – 5 lpt
20 dni – 10 lpt
15 dni – 15 lpt
10 dni – 20 lpt
Lpt – liczba punktów za termin realizacji
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0009/16-00