Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego

Strona archiwalna

 

                                                                                                  Olesno, dnia 7 grudnia 2017 r.

 

OŚR.6341.2.40.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 4 grudnia 2017 r. FLORA PRASZKA Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce przy ul. Kopernika 15,  46-320 Praszka w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego nr OŚR.6225-2/13/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działki nr 1/12 a.m. 4 obręb Świercze przy ul. Wygodzkiej do rowu przydrożnego na działce nr 10 a.m. 4 obręb Świercze.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia żądań.