Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego

Strona archiwalna

 

                                                                                                  Olesno, dnia 15 grudnia 2017 r.

OŚR.6341.2.35.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Starosta Oleski zawiadamia, że postępowanie administracyjne na podstawie wniosku w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Oleskiego Nr OŚR.6341.2.8.2017 z dnia 23 marca 2017 r. na przebudowę urządzeń wodnych – rowów melioracyjnych bez nazwy  w km 0+379,0 – 0+409,0 i w km 0+069,5 – 0+097,5 na działce nr 95/2 w m. Klekotna, poprzez zarurowanie odcinka rowu na długości odpowiednio 30,0 m i 28,0 m, zostało zakończone.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.