Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU - lokal mieszkalny Sowczyce

Strona archiwalna

 


O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Powiatu Oleskiego.

Dane dotyczące lokalu oraz warunki przetargu.

  1. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się na parterze budynku, położonego w Sowczycach, przy ul. Długiej 13, o powierzchni użytkowej 38,34 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 7,93 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 6,10 m2 oraz udziałem w wysokości 209/1000 w częściach wspólnych budynków i gruncie wchodzącym w skład nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 401/68, 406/155 i 407/55, o łącznej powierzchni 0,0733 ha, (KW OP1L/00010462/1 i OP1L/00037728/9. Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Olesno nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno powyższe działki położone są w strefie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (M) oraz częściowo w terenie rolniczym ( R).

  2. Lokal będący przedmiotem przetargu obciążony jest bezumownym najmem.

  3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 14.12.2017 r.

  4. Przetarg odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, przy ulicy Powstańców Śląskich 6, w pokoju nr 3, w dniu 8.02.2018 r. o godz. 10.00 .

  5. Cena wywoławcza wynosić będzie 37 000,00 zł., a minimalne postąpienie nie mniej niż 370,00 zł.

  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 4 000,00 zł płatne najpóźniej do dnia 5.02.2018 r. Za datę wpłynięcia wadium uznaje się datę jego wpływu na rachunek bankowy Powiatu Oleskiego nr 76 1020 3668 0000 5202 0015 7875 prowadzony w banku PKO B.P. Oddział w Opolu. Stający do przetargu winni posiadać oryginał dowodu wpłaty.

  7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a wpłacone przez pozostałych uczestników podlegać będzie zwrotowi na wskazany rachunek bankowy bez oprocentowania. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

  8. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.

  9. Cenę nieruchomości uzyskaną w przetargu, osoba wygrywająca przetarg winna wpłacić na konto Powiatu Oleskiego, najpóźniej w dniu spisania aktu notarialnego – umowy sprzedaży. Data spisania aktu notarialnego zostanie ustalona w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty spisania aktu notarialnego pokryje uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

  10. Zarząd Powiatu w Oleśnie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych w tej samej formie i trybie jak ogłoszenie o przetargu.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Pani mgr inż. Grażyna Krawczyk – Chęcińska, Kierownik Oddziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Oleśnie, pokój nr 3, w budynku przy ulicy Powstańców Śląskich 6.