Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu

Strona archiwalna

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadanie nr 1
Chec – Sport Anna Chęć ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska – 490,00 zł, termin dostawy 10 dni, data wpływu 19.01.2018 r.
Zadanie nr 2
Postępowanie nierozstrzygnięte
Złożone oferty przekraczają kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zadanie nr 3
Chec – Sport Anna Chęć ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska – 3046,00 zł, termin dostawy 14 dni, data wpływu 19.01.2018 r.
Zadanie nr 4
Postępowanie nierozstrzygnięte
Złożone oferty przekraczają kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pełna lista podmiotów

Zadanie nr 1
1) Drzewiarz-Bis Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 
2) Chec – Sport Anna Chęć ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska 
Zadanie nr 2
1) Drzewiarz-Bis Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 
2) Chec – Sport Anna Chęć ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska 
Zadanie nr 3
1) Drzewiarz-Bis Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 
2) Chec – Sport Anna Chęć ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska
Zadanie nr 4
1) Drzewiarz-Bis Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 
2) Chec – Sport Anna Chęć ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie zostało podzielone na części.
Możliwe jest składanie ofert na konkretnie wybrane zadania.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1080406

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres
2. e-mail fundusze@powiatoleski.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul Oleska 7, 46-380 Dobrodzień, w podziale na 4 zadania:
Zadanie nr 1 – Wyposażenie pracowni z przedmiotu geografia;
Zadanie nr 2 – Wyposażenie pracowni z przedmiotu fizyka;
Zadanie nr 3 – Wyposażenie pracowni z przedmiotu biologia;
Zadanie nr 4 – Wyposażenie pracowni z przedmiotu chemia;
3) Wartość zamówienia netto: 3 921,00 zł, w tym
Zadanie nr 1 – 455 zł
Zadanie nr 2 – 702 zł
Zadanie nr 3 – 2 447 zł
Zadanie nr 4 – 317 zł
4) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenie.
6) Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Dobrodzień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia jest niezbędna do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia:

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni.

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (253,77KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna.pdf (261,26KB)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 90%
Termin realizacji zamówienia – 10% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 90 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Za podanie terminu realizacji wynoszącego 30 dni Wykonawca otrzyma 0 punktów. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
10 dni i mniej – 10 lpt
11 dni – 29 dni – 5 lpt
Lpt – liczba punktów za termin realizacji
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0009/16-00