Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Strona archiwalna

 

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki Eksperymentatorzy, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice – cena brutto 10 800 zł, serwis kawowy: Tak, data wpływu 23.01.2018 r.

Pełna lista podmiotów

1) Space is More sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 38, 51–627 Wrocław – 29913 zł, serwis kawowy: Nie; data wpływu 18.01.2018 r,
2) SmartAdvice Szkolenia, Usługi Edukacyjne, ul. Olimpijska 1/3, 58-301 Wałbrzych – 30000 zł, serwis kawowy: Tak, data wpływu 22.01.2018 r.,
3) Stowarzyszenie Niezależna Grupa Popularyzatorów Nauki Eksperymentatorzy, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice – 10800 zł, serwis kawowy: Tak, data wpływu 23.01.2018 r.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-01-2018

Numer ogłoszenia

1081097

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
a) Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres.
b) elektronicznie: e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy.
2) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
3) Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 
4) W szkoleniach wezmą udział nauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki zatrudnieni w placówkach:
Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie;
Zespołu Szkół w Oleśnie;
Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie;
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu;
Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim;
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce;
I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.
5) Łączna ilość nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach – 30 osób.
6) Szkolenia obejmują cykl 6 szkoleń, każde szkolenie z innej dziedziny: matematyki, biologiczno-chemiczne, fizyki. 
7) Szkolenia organizowane będą w trybie weekendowym (piątek po godz. 15 – niedziela), jedno szkolenia trwa 10 godzin (np. sobota 5 godziny, niedziela 5 godzin)
8) Zajęcia maja zostać przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów laboratoryjnych wraz z częścią wykładową (ograniczoną do niezbędnego minimum).
9) Wykonawca ma obowiązek zapewnić:
a) Wykwalifikowanego trenera,
b) Materiały merytoryczne w postaci skryptów,
c) Odczynniki i materiały zużywalne, niezbędne do przeprowadzania ćwiczeń i doświadczeń,
d) Certyfikaty/zaświadczenia dla uczestników.
e) Koordynatora szkoleń – tj. osobę odpowiedzialną za sprawy organizacyjne i za kontakty bieżące z Zamawiającym
10) Szkolenia odbędą się w jednej ze szkół biorących udział w projekcie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi szkolenia dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy.

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Oleskiego, biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18 czerwca 2018

Załączniki

PDFogłoszenie.pdf (253,88KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf (277,57KB)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

określone w projekcie umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 90%
Zapewnienie serwisu kawowego – 10% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/Cena badana x 90 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Pod uwagę przy ocenie będzie brana cena całkowita brutto usługi w całym okresie obowiązywania umowy.
Zapewnienie serwisu kawowego
Kryterium to oceniane będzie na zasadzie TAK/NIE
Tak – 10 lpk
Nie – 0 lpk,
gdzie lpk – liczba punktów za zapewnienie serwisu kawowego.
Na serwis kawowy składa się:
Zapewnienie podczas każdego ze szkoleń kawy, herbaty, zimnych napojów oraz kilku rodzajów ciastek. 

Suma punktów = lpc + lpk

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Oferent, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 
Oferent oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0009/16-00