Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową podczas szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Strona archiwalna

 

RPO+PL+OPO+EFS.jpeg

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową podczas szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w okresie od marca 2018 do czerwca 2018 roku dla uczestników projektu. W projekcie zaplanowano udział ogółem 12 dni szkoleniowych w systemie piątek–sobota.
 2. Zakładana liczba wszystkich posiłków: 120.
 3. Harmonogram wraz z wstępną liczbą uczestników stanowi załącznik do zaproszenia.
 4. Wszelkie zmiany w ilości posiłków, miejscu czy godzinie szkoleń będą podawane Oferentowi najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 5. Miejscem świadczenia usługi będą szkoły na terenie Olesna:
 1. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, ul Powstańców Śląskich 4 – 4 razy;
 2. Zespół Szkół w Oleśnie, ul. Sądowa 2 – 4 razy;
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41 – 4 razy.
 1. Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków (rozłożenie na stołach) do wskazanej sali dla uczestników warsztatu, z zachowaniem jakości i warunków usługi, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Oferent zapewnia jeden pełnowartościowy posiłek w formie przynajmniej drugiego dania obiadowego. Posiłek powinien uwzględniać następującą gramaturę: 
 1. mięso/ryba – 200g;
 2. warzywa/surówka – 140g;
 3. dodatki skrobiowe – 200g.
 1. Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.
 2. Oferent zapewnienia własne naczynia (podgrzewacze, sztućce, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań.
 3. Ponadto składając ofertę Wykonawca zobowiązuje się do:
 1. świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
 2. przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; ryby podawane w zestawach powinny być świeże i pozbawione ości – filetowane, owoce powinny być czyste i dojrzałe;
 3. przygotowywania potraw z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant;
 4. zapewnienia obsługi, rozumianej jako działanie osoby lub osób, odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie po zakończeniu zajęć.
 5. dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego o godzinie ustalonej z Zamawiającym;
 6. uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po zakończeniu spotkania.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Zamawiający nie określa wymogów dotyczących spełniania tego warunku

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: marzec – czerwiec 2018 r.  – zgodnie z harmonogramem

 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Na ofertę składa się:

Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Zaproszenia,

 1. Sposób składania ofert:

droga elektroniczna: fundusze@powiatoleski.pl

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2018 r.

 1. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena brutto za osobę   – 100%

Cena brutto

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

 

lpc

=

Cena minimalna

x

100

, gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

 

Cena badana

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

- Rafał Halski tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: fundusze@powiatoleski.pl

 1. Załączniki

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)

PDFZałącznik nr 2 - harmonogram.pdf (227,63KB)
PDFZaproszenie.pdf (249,43KB)