Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II

Strona archiwalna

 

RPO+PL+OPO+EFS.jpeg

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Victor Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń – 7867,00 zł, termin dostawy 14 dni, data wpływu 15.05.2018 r.

Pełna lista podmiotów

Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – 9642,00 zł, 
Tesora Grażyna Tomaszek, 43-386 Świętoszówka 8A – 9932,37 zł, 
Blueprint Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 130E/2, 31-340 Kraków – 8999,47 zł, 
Chec – Sport Anna Chęć ul. Smółki 4, 41-700 Ruda Śląska – 10969,00 zł, 
Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk – 9871,68 zł, 
Victor Paweł Dulny, ul. Bażyńskich 33c/20, 87-100 Toruń – 7867,00 zł, 
PW Antares Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58-370 Boguszów-Gorce – 8798,00 zł,

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-05-2018

Numer ogłoszenia

1109104

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
1. Starostwo Powiatowe w Oleśnie – sekretariat, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno,
osobiście lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres
2. e-mail fundusze@powiatoleski.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@powiatoleski.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Halski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

343597833 wew. 317

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
39162000-5 Pomoce naukowe
39162110-9 Sprzęt dydaktycznych
39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe
38510000-3 Mikroskopy
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla 
a) Zespołu Szkół w Oleśnie, ul Sądowa 2, 46-300 Olesno;
b) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień
c) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce, ul. Sportowa 8, 46-320 Praszka
3) Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenie.
5) Wszystkie oferowane sprzęty muszą być atestowane, przeznaczone dla szkół.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: oleski Miejscowość: Olesno, Praszka, Dobrodzień

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia jest niezbędna do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia:

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni.

Załączniki

DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (1,83MB)
PDFZałącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia.pdf (258,08KB)

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składa się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Ogłoszenia,
b) Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia formularza rzeczowo-cenowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 90%
Termin realizacji zamówienia – 10% 
Cena brutto
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = Cena minimalna/cena badana x 90 , gdzie: lpc – liczba punktów za cenę

Termin realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia, liczony od daty podpisania umowy wynosi 30 dni. Podanie terminu dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty. Za podanie terminu krótszego niż 7 dni, oferent otrzyma maksymalna liczbę punktów.
Liczba punktów przyznawanych za krótszy termin dostawy:
Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone wg wzoru:

lpc = 7 dni/termin badany x 10 , gdzie: lpt – liczba punktów za termin
Suma punktów = lpc + lpt
Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT OLESKI

Adres

Jana Pieloka 21

46-300 Olesno

opolskie , oleski

Numer telefonu

343597833

Fax

343597845

NIP

5761575840

Tytuł projektu

Eksperyment - najlepsza droga do wiedzy II

Numer projektu

RPOP.09.01.01-16-0009/16-00