Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja zatwierdzająca „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r.” dla lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobrodzień na terenie obrębu ewidencyjnego Dobrodzień Miasto

Olesno, dnia 29 czerwca 2018 r.

 

OŚR.6162.1.2017                                   

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), § 1, § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia     12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu  (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.788 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii: Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole zawartej w piśmie  Nr ZG.750.28.2017 MD z dnia 12 października 2017 r., Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie zawartej w piśmie Nr ZG.751.5.2017 z dnia 27 października 2017 r. oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec zawartej w piśmie Nr ZO.6007.1.2017 z dnia  9 listopada 2017 r.

 

STAROSTA OLESKI 

ZATWIERDZA

 

 „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r.” dla lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobrodzień na terenie obrębu ewidencyjnego Dobrodzień Miasto o łącznej powierzchni 2,8978 ha, będący integralną częścią niniejszej decyzji.

 

UZASADNIENIE

 

            W 2017 roku na zlecenie Starosty Oleskiego Biuro LAS – R Kamil Piątek  z siedzibą ul. Snycerska 34/13, 30-817 Kraków wykonało „Uproszczone Plany Urządzenia Lasu” dla lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobrodzień na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r.” Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu były wyłożone w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu do publicznego wglądu przez okres 60 dni, w terminie od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. W tym terminie właściciele lasów mogli zapoznać się z projektem planu oraz wnosić uwagi i zastrzeżenia. Do projektu wniesiono zastrzeżenia i wnioski, do których Starosta wydał decyzje w sprawie ich uznania lub nieuznania. Jeden z właścicieli lasu położonego na terenie obrębu Dobrodzień Miasto wniósł odwołanie do wydanej decyzji Nr OŚR.6162.1.22.2017 z dnia 17 października 2017 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, które utrzymało w mocy decyzję Starosty. Następnie złożył on skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Opolu z dnia 22 stycznia 2018 r. Nr SKO.40.2745.2017 orzekającą o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Oleskiego. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia15 maja 2018 r. Sygn. akt II SA/Op139/18 nie uznano uwag strony do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

            Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów. Informacje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości w okresie od dnia 13 sierpnia 2017 r. do dnia 1 września 2017 r.

            Uproszczony Plan Urządzenia Lasu został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U.  z 2012 r. poz. 1302) i zaopiniowany przez: Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole w piśmie Nr ZG.750.28.2017 MD z dnia 12 października 2017 r., Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie  w piśmie   Nr ZG.751.5.2017 z dnia 27 października 2017 r. oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec w piśmie Nr ZO.6007.1.2017 z dnia  9 listopada 2017 r.

Integralną częścią ww. planu są zadania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej dla właścicieli lasów ze wskazaniem wykonania niezbędnych zabiegów. Uproszczone Plany Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębu Myślina na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r. są podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 22 ust. 2 ww. ustawy o lasach, organem właściwym w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu jest Starosta, który po uzyskaniu opinii: Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole, Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie, Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubliniec zatwierdza uproszczony plan urządzenia lasu oraz nadzoruje wykonanie zadań w nim zawartych.

 

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie  14 dni od daty jej ogłoszenia.                              

 

 

 

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna  z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania  (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Właściciele lasów -  za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz informacji zawartej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

2. Burmistrz Dobrodzienia

3. Nadleśniczy Nadleśnictwa Opole

4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zawadzkie

5. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec

6. a/a