Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonywanie usługi usuwania pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

 1. Oferent

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.);
 2. posiadania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
 3. dysponuje pojazdami specjalistycznymi spełniającymi warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016., poz.2022),  w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego usunięcia, holowania każdego rodzaju  pojazdu, z każdego miejsca w granicach administracyjnych Powiatu oleskiego;
 4. dysponuje parkingiem na usunięte pojazdy.
 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od 1.10.2018 r.

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość monitorowania realizacji zamówienia.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do dnia 26.09.2018 roku do godz. 10:00 za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej na adres: r.halski@powiatoleski.pl,
 2. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wraz z ofertą Oferent składa dokumenty o których mowa w pkt. 3 ppkt 1 i 2.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

 - Maciej Pyziak (w zakresie przedmiotu zamówienia) tel. 34 359 78 35 wew. 118 oraz e-mail: komunikacja@powiatoleski.pl

 - Rafał Halski (w zakresie procedury) tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl

 1. Załączniki

PDFuchwala-rp-nr-xxx23817.pdf (78,86KB)
PDFZałącznik nr 1- Opis przedmiotu zamowienia.pdf (114,00KB)
DOCXZałącznik nr 2 Formularz oferty.docx (164,79KB)