Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOWCZYCACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Strona archiwalna

 

PDFINFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy SAMODZIELNY REFERENT w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach.pdf (152,34KB)
 


PDFNABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE ŚDS 2018.pdf (912,10KB)
 

 Sowczyce, 21.09.2018 r.

 

ŚDS. 110 .1.2018

  

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOWCZYCACH

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

 1. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach, ul. Długa 37, 46-300 Olesno

   II.   Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

 1. Stanowisko pracy: samodzielny referent
 2. Wymiar czasu pracy: 0,25 etatu  - 10 godz. tygodniowo

III.  Wymagania formalne:

 1. Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. W zakresie wykształcenia potencjalny kandydat musi spełniać jeden z niżej podanych warunków:
 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta,
 2. Nieposzlakowana opinia,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (zaświadczenie o niekaralności),
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. Obywatelstwo polskie.

IV.  Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy biurowej  w jednostkach państwowych lub budżetowych.
 2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych, instrukcji kancelaryjnej, archiwizacji dokumentacji, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych,
  o dostępie do informacji publicznej, finansów publicznych, ustawy o rachunkowości.                                          
 3. Umiejętność pracy w komputerowych systemach kadrowo – płacowych.
 4. Znajomość programu Płatnik.
 5. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. Obsługa sekretariatu i realizacja zadań związanych z prowadzeniem składnicy akt.
 2. Prowadzenie spraw kadrowych jednostki (prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, spraw związanych z przyjęciem, przebiegiem zatrudnienia i zwolnieniem pracownika, sporządzanie list obecności, ewidencji czasu pracy, kart urlopowych, wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań, zgłoszenie na szkolenia BHP i kontrola nad terminami ważności tych szkoleń, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej pracowników, rozliczanie kart drogowych, rozliczanie delegacji służbowych i innych dowodów wynikających  ze stosunku pracy).
 3. Prowadzenie spraw płacowych jednostki (sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp., naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich; sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu, sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego, prowadzenie rozliczeń z  ZUS; prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie spraw kadrowo-płacowych).              
 4. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji wynikającej ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.
 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia ośrodka.
 6. Rozliczanie ewidencji przebiegu samochodów służbowych.
 7.  Zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

1. W sierpniu 2018 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

VII. Warunki pracy i płacy:

 1. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r.  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz  Regulaminem Wynagradzania Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach.

VIII.  Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. Zaświadczenie o niekaralności,
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu  w pełni z praw publicznych

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Pisemne  zgłoszenia  kandydatów  będą przyjmowane w  terminie do 5 października 2018 r. w biurze  Środowiskowego Domu   Samopomocy  w  Sowczycach,  ul. Długa 37, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00,
 2. Zgłoszenia należy złożyć w kopercie oznaczonej dopiskiem "Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach”.

X. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub stempla pocztowego).
 2. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie.
 3. Postępowanie naboru obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
 4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 667 658 575.

 

PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych - rekrutacja SDS.pdf (119,44KB)