Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup i dostawa laptopów i tabletów

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup i dostawę laptopów i tabletów

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840 REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do dnia 24.10.2018 roku do godz. 12:00 za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: r.halski@powiatoleski.pl,
 • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

- Rafał Halski tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl

 1. Załączniki

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-10-2018
  przez: Rafał Halski
 • opublikowano:
  17-10-2018 12:19
  przez: Rafał Halski
 • zmodyfikowano:
  30-10-2018 14:27
  przez: Rafał Halski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
  odwiedzin: 816
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×