Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup i dostawa laptopów i tabletów

Strona archiwalna

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiat Oleski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup i dostawę laptopów i tabletów

 1. Zamawiający

Powiat Oleski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
NIP 5761575840 REGON 532463350

Tel. 34 359 78 33, 35, 37

Fax 34 359 78 45

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy

 1. Opis sposobu wykonania zamówienia

Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru.

Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku/faktury za wykonane zamówienia.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do dnia 24.10.2018 roku do godz. 12:00 za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej na adres: r.halski@powiatoleski.pl,
 • w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- wysokość ceny ofertowej – 100%

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego oraz przekazany Oferentom.

 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela:

- Rafał Halski tel. 34 359 78 35 wew. 317 oraz e-mail: r.halski@powiatoleski.pl

 1. Załączniki