Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

 

Informacja o przetwarzanych danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem danych Pani/Pana jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie, ul  Dębowa 3, 46-300 Olesno (zwana dalej Poradnią);
 • wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Poradni lub adres e-mail: ;
 • celem przetwarzania danych jest udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom, a podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie
  z niżej wymienionymi przepisami prawa:
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996),
  • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017r., poz. 2198),
  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017r. 2159),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 199 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradnia psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1743);
 • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania;
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • podane dane będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną określoną w Rzeczowym wykazie akt;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych, do ich sprostowania oraz przenoszenia;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.